خواص بعضی از سوره های قرآن
بنی اسرائیل: درکتاب تفسیر مجمع البیان از امام صادق روایت شده، هرکه این سوره رادرتمام شب های جمعه بخواند نمیرد تا حضرت مهدی (ع)را زیارت کند وازاصحاب آن جناب شود.

حج:هرکس این سوره را درهرسه روز یک مرتبه بخواند یک سال تمام نشود که موفق به زیارت بیت الله الحرام گردد(امام جعفر صادق ع)

قدر:هرکه در وقت خواب یازده مرتبه این سوره را بخواند حق تعالی،یازده ملک براو موکل گرداند که اورااز شرشیطان حفظ کند تاصبح.(پیامبر اکرم ص)

فاتحه:
هرکه این سوره را میان نافله صبح ونماز صبح بخواند به نیت صحت از آن بیماری شفا یابد(امام صادق ع)
ادامه دارد...