مسابقه بزرگ حفظ موضوعی قرآن

کتابچه ای حاوی300  آیه کاربردی و دلنشین از قرآن کریم که راهگشای نسل جوان است با هدف آشنایی با مفاهیم بلند قرآنی و حفظ آنها به دانشجویان متقاضی داده  میشود
در نیمه اسفند94 در آزمونی کتبی که بطور سراسری برگزار میشود به افراد قبول شده گواهی اعطا و به افراد برتر جوایزی ازجمله کمک هزینه سفر عمره مفرده و عتبات عالیات اهدا خواهد شد.

جهت ثبت نام:
1.یادداشت بگذارید.
2.نام خود را به سامانه 30001342000119ارسال نمایید.
3.به کانون قرآن و عترت(ع)واقع در سوله فرهنگی مراجعه فرمایید.