مسابقات قرآن کریم دانشگاه پیام نور


مهلت ثبت نام 10بهمن


بخش شفاهی این مسابقات به حول و قوه الهی15و 16 بهمن


در دانشگاه پیام نور مشهد  برگزار خواهد شد