حضور کانون قرآن وعترت(ع)در جشنواره رویش


پنجمین جشنواره کانون های فرهنگی ،هنری واجتماعی دانشگاه ها(رویش)19 الی 22 اردیبهشت ماه در دانشگاه شیراز برگزار شد وکانون های بیش از 60دانشگاه دستاوردها وفعالیت های خود را به نمایش گذاشتند.خانم فاطمه بلخی ،دبیر کانون قرآن وعترت (ع)نیز تنها شرکت کننده از دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بود که فعالیت های کانون قرآن وعترت(ع)،حجاب وعفاف،جامعه دانشجویان ومهدویت را در قالب پخش کلیپ،بروشور،نشریه وبنر به نمایش گذاشت. دانشگاه پیام نور حائز سیزده مقام گوناگون شد ویکی از پربازدید ترین غرفه ها بود.