کسب مقام سوم رشته قرائت توسط برادر ارجمند جناب آقای سید حامد حسینی در مرحله استانی نوزدهمین دوره مسابقات را به ایشان و جامعه قرآنی دانشگاه تبریک عرض میکنیم