راه یافتگان به مرحله کشوری بخش کتبی نوزدهمین دوره مسابقات قران کریم:

 

نامنام خانوادگیامتیاز
امیرانوری85
نقیتازیکی نژاد85
فاطمه بلخی80
سیمین مختاری مقدم خیر آبادی80
علیجعفری زاده75
سید رحمتسجادیان جاغرق75
زینبعباسیان هراتی75
محمد اسدی70
حمیدحاجی عبدل پور70
فاطمهشمسی زاده70
فاطمهعاشق قرخانی70