حفظ آیات مربوط به هجده موضوع از موضوعات مندرج در آیین نامه مسابقه...


دانشجویان جهت شرکت در مسابقه می توانند پس از مطالعه آیین نامه نسبت به ثبت نام اولیه خود اقدام نمایند

تا 25 اردیبهشت مهلت ثبت نام و در تاریخ26،27،28 اردیبهشت برگزار میگردد

.

آدرس سایت:

www.shafaq.nahad.ir


جوایز:

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس،تبلت،کارت هدیه و میلیونها ریال جوایز نقدی دیگر