نوزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم در دانشگاه برگزار شد.ونفرات ذیل به مرحله استانی راه یافتند:حفظ کل:

خواهران1-خانم خسروی عطار

 

حفظ 20جزء اول:

خواهران1-خانم شریفی
خواهران2-خانم موسوی


حفظ 10جزءاول:

خواهران1-خانم اخمگانی


حفظ 5جزء اول:

خواهران1-خانم بلخی
خواهران2-خانم منصوری
خواهران3-خانم صفوتی اورته


ترتیل:

برادران1-عزیز الله مجیدی نژاد
برادران2-حسین کریمی
برادران3-جواد رجب نژاد
خواهران1-خانم پاکروح
خواهران2-خانم ایزدی
خواهران3-خانم شادابی بجند


تحقیق:

برادران1-سیدحامد حسینی
برادران2-احسان شایسته قالیبافان
برادران3-سعیدخانی نوغانی
خواهران1-خانم سارانی
خواهران2-خانم پناهی
خواهران3- خانم قدرتی