وکیلم؟

صدایی نیامد، شک داشت.

دوباره پرسید.

-وکیلم؟

باز هم ساکت ماند.

در حالی که نیشش تا بنا گوش باز بود برای بار سوم پرسید؛

- وکیلم ؟

- ب ب ب...بعله!

******

از اون لحظه که شیطان ازش وکالت گرفت، یک لحظه هم رهاش نکرد. همیشه و همه جا همراش بود؛

 

 

هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را به سراغ او می فرستیم، پس شیطان همواره قرین اوست.(زخرف، 36)