مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور

در بخشهای شفاهی،کتبی،پژوهشی،فناوری،ادبی،هنری

مهلت ثبت نام تا10بهمن93

بخش شفاهی به حول و قوه الهی 19و20 بهمن ماه در دانشگاه پیام نور مشهد برگزار میگردد