با هدف اشاعه فرهنگ قرآن و دانشگاه و خدمات قرآنی به دانشجویان :


1. دبیر : خانم بلخی

مسئول نیروی انسانی : خانم قرایی

3.مسئول فضای مجازی : خانم ها تکتم سراجی/عطیه امینی

4. مسئول امور مالی : آقای بهرام صفایی

5. مسئول امور فرهنگی : خانم قره خانی